MatchMe

1.      כללי

 

1.1  MatchMe הינו אתר ואפליקציה המותאמת לפלאפון ומהווה פלטפורמה להיכרויות. 

1.2  MatchMe מופעל ע"י חברת נ.א.ח מדיה פרסומית בע"מ, ח.פ 515219186 (להלן: "החברה").

1.3  תקנון זה ותנאי השימוש שבו מסדירים את היחסים בין המשתמש בשירות לבין החברה ומהווה חוזה ביניהם. משתמש השירות הינו כל גולש הנמצא בשירות, בין שנרשם לשירות ובין כגולש שלא נרשם  לבין MatchMe (להלן: "המשתמש"). התקנון יחול גם על משתמשים "חינמיים" שאינם משלמים עבור שימוש במוצר.

1.4  האמור בתקנון זה נכתב שלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והכוונה לנשים ולגברים כאחד.

1.5  בשימוש במוצר, הרי שהמשתמש מסכים לכל התנאים המופיעים במסמך זה ומצהיר בכך כי הם ברורים לו. האחריות לקריאת התקנון וידיעת תנאי השימוש חלה על המשתמש בלבד.

1.6  תקנון זה ותנאי השימוש ממצים את הזכויות והחובות של הצדדים.

1.7  הוראות תקנון זה יגברו על כל הוראות אחרות המופיעות באתר, בהודעות או בכל מקום אחר.

1.8  החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות ולעדכן מידי פעם בפעם סעיפים בתקנון ובתנאי השימוש. השינוי ייכנס לתוקף באופן מידי מרגע השינוי.

 

2.      שמירת זכויות

2.1  החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתה.

2.2  החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק השירות במתן הודעה מראש למשתמש.

2.3  החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק גישת משתמש לשירות ו\או להשעותו באופן מידי לפי שיקול דעתה, גם בלי מתן הודעה מראש.

2.4  החברה שומרת לעצמה הזכות לחסום גישת משתמש לשירות ו\או להגיש כנגדו תביעה בשל נזקים (כולל נזקים תדמיתיים ונזקים דומים) בשל שימוש לא ראוי שנעשה בשירות.

2.5  החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר מהשירות כל כרטיס שאינו עומד בתנאים המובאים במסמך זה.

 

3.      הגבלת אחריות

3.1  החברה מסירה את אחריותה מכל מידע ותוכן שהמשתמש מעביר למשתמשים אחרים, האחריות בנושא זה הינה על המשתמש בלבד.

3.2  החברה מסירה את אחריותה מכל מידע ותוכן המועלים על ידי משתמשים בפרטים האישיים שלהם ובמקומות אחרים.

3.3  כל מידע שיקבל הגולש ממשתמשים וגולשים אחרים במסגרת השירות – אינו באחריות החברה. על המשתמש לנהוג בזהירות ובשיקול דעת לגבי מידע שמתקבל אצלו ולגבי מידע שהוא מתבקש למסור.

3.4  אין החברה בודקת אמינות הפרטים שמשתמשים מוסרים לה, ולא יוכל משתמש לבוא בטענות ובתביעות כלפי החברה כלפי מידע שגוי של משתמשים אחרים שהוצג בפניו במסגרת השירות.

3.5  החברה לא תישא באחריות באשר לחשיפתם של משתמשים לתכנים פוגעניים המועברים באמצעות השירות או מוצגים בו כתוצאה מפעולה זדונית של מאן דהו או כתוצאה מתקלה.

 

4.      שיפוי

המשתמש אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש בשירות. המשתמש מסכים לשפות את החברה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושו בשירות.

 

5.      הגבלת גיל

5.1  הרישום ו\או ההצטרפות לשירות ו\או רכישת מנוי מותנים בכך שמלאו לגולש 18 שנים.

5.2  רישום ו\או הצטרפות לשירות ו\או רכישת מנוי לשירות – הרי הם כהצהרה ואישור כי מלאו למשתמש 18 שנים.

5.3  הזנת גיל שיקרי כאשר המשתמש מתחת לגיל 18 הינה עוולה פלילית וחושפת את המשתמש לתביעה פלילית ו\או אזרחית.

 

6.      פרטיות

6.1   החברה עושה מאמצים רבים לשמירה על פרטיותם של משתמשי MatchMe. מדיניות השמירה על הפרטיות נתונה לשינויים מעת לעת על פי הצורך. המשתמשים מתבקשים להתעדכן בתנאים אלו שיתעדכנו במסמך זה מזמן לזמן.

6.2  כל ההודעות הפרטיות שיועברו במסגרת השירות יטופלו כהודעות המוגנות ע"י דיני הפרטיות על פי החוק.

6.3  פרטי ההכרות של המשתמש והמידע שסיפק (ובכלל כך, תמונות ופרטים נוספים) יהיו גלויים לכלל המשתמשים בשירות. מבלי לגרוע מהנ"ל, פרטים אלו יהיו גלויים גם במנועי החיפוש האינטרנטיים.

6.4  המשתמש פוטר בזאת את החברה מאחריות בגין פגיעה בפרטיותו על-פי כל דין ולרבות על-פי חוק הגנת הפרטיות, ככל שפגיעה כאמור נובעת משיתוף ו/או שליחת הפרופיל האישי של המשתמש, וכל מידע הכלול בו, למשתמשים אחרים.

6.5  על המשתמש לברור בזהירות את פרטי המידע אותם הוא חושף ו\או מעביר לאחרים במסגרת השירות. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה ע"י אחר במידע אישי שנחשף ע"י המשתמש במסגרת השירות.

6.6  החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר תכנים, פרסומים, ופריטי מידע המפירים הוראות תקנון זה או שהיא סבורה כי הם מפירים את החוק. מבלי לפגוע בזכות זו של החברה, כל משתמש אחראי לתכנים אותם הוא מפרסם ו\או שולח במסגרת השירות.

6.7   כל מידע שמשתמש מזין לשירות, כולל "מידע רגיש" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). הינו באחריות המשתמש בלבד.

6.8   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בהסכמתו לתקנון זה פוטר המשתמש את החברה מכל אחריות לרבות פגיעה בפרטיותו ע"פ חוק הגנת הפרטיות, ככל שהפגיעה נובעת משימוש בתמונתו בפרסום ובכל שימוש אחר בהתאם לשיקול דעתה של החברה.   

6.9  כמו כן בהסכמתו לתקנון זה פוטר המשתמש את החברה מכל אחריות לרבות פגיעה בפרטיות ע"פ חוק הגנת הפרטיות ככל שפגיעה כאמור נובעת משימוש בפרטים שמסר לחברה ואשר החברה העבירה לידי צד שלישי לכל צורך שהוא.

 

7.      מחיקת משתמש

7.1  משתמש המעוניין למחוק את חשבון המשתמש שלו – יוכל לעשות כן ע"י שליחת מייל לחברה בכתובת הבאה: [email protected]. מחיקת חשבון המשתמש תתבצע תוך 3 ימי עסקים מעת קבלת הפניה.

7.2  בקשת המחיקה תכיל את שם המנוי, שם המשתמש שלו, מספר הפלאפון שלו וכתובת המייל עמה נרשם לשירות.

 

8.      הגבלות ואיסורים

8.1  השירות נוצר לשם היכרויות בלבד, כל שימוש אחר, לרבות שימוש בעל אופי ארוטי\מיני אסור בהחלט.

8.2  לא יכלול המשתמש בפרטיו האישיים שמזין לשירות ולא יעביר למשתמש אחר תכנים העולים כדי מידע לא חוקי, תוכן מאיים, חומר תועבה, לשון הרע, התייחסות מינית, הצעות מיניות בוטות או פוגעות, או להציג תמונת עירום, תמונות בעלות מסר מיני, או הודעות המכילות פרטים אישיים, וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא.

8.3  חל איסור על המשתמש להעביר דרך השירות מידע המפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם.

8.4   הזנת פרטים שקיריים ו\או התחזות לאחר אסורה בהחלט.

8.5  חל איסור להשתמש בפלטפורמות השירות לצרכי פרסום ו\או שכנוע משתמשים אחרים לרכוש\למכור מוצרים.

8.6  חל איסור להשתמש בפלטפורמת השירות לשם העברת "מכתבי שרשרת" ו\או "דואר זבל".

 

9.      השימוש בשירות

9.1  רישום ו\או הצטרפות לשירות ו\או רכישת מנוי לשירות – הרי הם כהצהרה ואישור כי השירות נרכש על ידך לצרכים פרטיים בלבד. וכי המידע שסיפקת לחברה הינו מידע מדוייק ותואם למציאות.

9.2  חשיפת מידע אישי ו\או רגיש אודותיך במסגרת המידע שסיפקת לחברה נעשית בהסכמתך המלאה, ולא תוכל לבוא בטענות ובתביעות אל החברה בעניין זה.

9.3  בהרשמתך ו\או הצטרפותך לשירות ו\או רכישת מנוי לשירות הנך מאשר כי תקבל מהחברה ו\או מי מטעמה הודעות בעניינים שונים.

9.4  הנך מסכים בזאת שהחברה תשלח לפרופיל שלך פרטי פרופילים של אנשים אחרים הרשומים לשירות, ולהפך, תשלח את פרטי הפרופיל שלך לאנשים שונים הרשומים לשירות.

9.5  האחריות על הקשר בין משתמש למשתמשים אחרים במסגרת השירות ומחוצה לו – הינה על אחריות המשתמש בלבד.

9.6  בהרשמה לשירות המשתמש מביע הסכמתו לכך כי החברה תוכל לעשות שימוש בפרטים אותם הזין באתר לצורך משלוח פרסומות ו/או תוכן שיווקי לתיבת הדוא"ל שלו או לפלאפון שלו מאת החברה ו\או מטעם צד ג'.

 

10.  מנויים

10.1          כל רכישת מנוי הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן").

10.2          כל רכישה בשירות מותנית באישור מוקדם של הסולק (ראה להלן סעיף 11). החברה רשאית למנוע רכישה ממשתמש שלא התקבל לגביו אישור רכישה.

10.3          השירות מציע מיני מנויים שונים; מנוי לזמן קצוב ללא אפשרות חידוש בתשלום חד-פעמי, מנוי ללא התחייבות, מנוי עם התחייבות לתקופה מסויימת.

10.4          על מנת לאפשר מדיניות תשלום נוחה, התשלום לאתר יתאפשר במסגרות הבאות: פייפאל (PayPal), מסגרת אשראי, המחאה (צ'ק) וכן באמצעות העברה בנקאית.

10.5          קבלת השירות בקניית המנוי יינתן בסמוך ובזמן סביר לאחר הרכישה.

10.6          במקרה של תשלום על ידי המחאה (צ'ק) או בהעברה בנקאית, המנוי ייכנס לתוקף מרגע אישור התשלום על ידי החברה.

10.7          התשלום באמצעות המחאה (צ'ק) יהיה לפרעון מידי ולפקודת החברה.

10.8          ביטול מנוי יוכל להתבצע באחת מהאפשרויות הבאות:

א. כניסה למסך ניהול פרופיל וביטול המינוי דרכו.

ב. שליחת מייל ובו בקשת ביטול המנוי למייל הבא:  [email protected] . בקשת הביטול תכלול את שם המנוי, שם המשתמש שלו, מספר הפלאפון שלו וכתובת המייל עמה נרשם לשירות.

10.9          במנויים בהם ישנה תקופת התחייבות – לא תהיה אפשרות לבטל מנוי במהלך תקופת ההתחייבות. היות ומנוי בהתחייבות מוצע במחיר מוזל ביטול ההתחייבות יהיה כרוך בתשלום בגין החודשים בהם נעשה שימוש במנוי בתעריף החודשי הרגיל ללא הוזלה.

10.10      ביטול המנוי ייכנס לתוקפו תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול ע"י החברה.

10.11      ביטול מינוי לא יביא לידי מחיקת כרטיס המשתמש. על מנת למחוק כרטיס המשתמש – ראה סעיף 7.

10.12      המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים לכך שלא יקבל החזר חלקי\מלא במקרה ששימושו בשירות הופסק על ידי החברה במקרים בהם התקנון מתיר לה לעשות כך (הפרת תנאי שימוש ע"י המשתמש וכדומה).

10.13      היות וברגע שמשתמש רוכש מנוי באתר הוא מקבל גישה מלאה למאגרי המידע באתר, ובכללם מאגר המשתמשים וההודעות שנשלחו אליו, ולכן משתמש אשר מעוניין בביטול המנוי יחוייב בתעריף מלא עבור החודש בו הביטול התרחש, בכפוף למחיר החודשי הרגיל ללא הוזלה.

10.14      המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע כי לא יינתן החזר חלקי\מלא של דמי המנוי לאחר שעברו 14 ימים מעת רכישת המנוי.

10.15      מנוי מתחדש יתחדש כל חודש בחודשו בתאריך הרכישה עד להודעת ביטול מהמשתמש. על המשתמש מוטלת האחריות לבטל את חידוש המנוי בתום השימוש.

 

11.  אבטחה

11.1          האתר עומד בתקן האחיד לאבטחת מידע לעסקים.

11.2          אבטחת האתר והסליקה נעשים ע"י חברת Tranzila. מערכת טרנזילה עצמה, עומדת בתקן אבטחה המחמיר ביותר - PCI DSS Level-1. ולכן העסקאות המבוצעות באמצעות טרנזילה בטוחות ואמינות ביותר.

11.3          לביקור באתר חברת הסליקה - www.tranzila.com

11.4          האחריות לסליקת התשלום חלה על הסולק בלבד. בכל בעיה ו\או טענה בעניין זה יש לפנות לסולק עצמו.

 

12.  הדין החל וסמכות שיפוט

12.1          הדין החל על תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד ולא יחול כל דין אחר. כל פעולה משפטית בין משתמש לחברה תהיה על פי הדין הישראלי בלבד.

12.2          סמכות השיפוט בכל עניין הנוגע לתקנון זה ו\או נובע ממנו מוקנית לבתי המשפט באשקלון, על פי סמכותם העניינית.

12.3          במקרה ואין בסמכות בית המשפט באשקלון לדון בעניין, הזכות לברור מקום דיון תהא נתונה לחברה באופן בלעדי.

 

13.  יצירת קשר ותמיכה

            לכל פניה, בקשת תמיכה וכד' – ניתן לפנות במכתב לכתובת המייל הבאה: [email protected]

X
סגור תיבה זו
צור קשר
אימייל: [email protected]
טלפון:
ההודעה נשלחה, נחזור אליכם בהקדם